Зараз середовище проживання кожного організму тією чи іншою мірою формує людина та її виробнича діяльність. При цьому одні компоненти навколишнього середовища життєво необхідні організму, інші виявляють негативний вплив, ще інші для них байдужі. В екології людини акумульовані надбання багатьох природничих і суспільних наук, внаслідок синтезу яких вона сформувалася в багатовимірну галузь знань, своєрід­ну філософію гармонійного буття людини у світі.

що вивчає екологія як наука

Останнім часом у поняття «екологія» почали включати й вивчення проблем впливу людини на довкілля, ефективного використання та охорони навколишнього середовища. Питання взаємодії людини, суспільства й природи наразі актуалізувалися тому, що в другій половині ХХ ст. Стало зрозумілим, що людство є найпотужнішою chugylo.org.ua екологічною силою в природі. Таке розширення робить екологію надзвичайно об’ємною, міждисциплінарною наукою. Утім, більшість зарубіжних науковців уважає, що ці питання є предметом вивчення окремої галузі — науки про довкілля . У вітчизняній практиці ними займається прикладна екологія (рис. 12.1).

Методи імітаційного моделювання, засновані на застосуванні сучасної обчислювальної техніки. Дедалі більшого значення набувають такі нові комп’ютерні методи, як застосування технології нейронних мереж і апарату теорії нечітких множин. Швидко вдосконалюються прийоми глобального моделювання, доведені до моделей, заснованих на проблемно-прогнозному підході.

Предмет Соціальної Екології

З прикладної екології виділяються наступні наукові напрямки. Завдання еколога на засадах окреслених категорій та принципів певним чином описати досліджуваний об”єкт. Опис є традиційною пізнавальною процедурою і завершується феноменологічним уявленням об”єкту. Результати опису дозволяють ставити цілу низку запитань, які приводять до питання “чому?” Тобто, для того, щоб зрозуміти сутність екологічної системи лише описати її недостатньо. Потрібно пояснити, чому поведінка об”єкту є саме такою. В свою чергу, пояснення є важливим для здійснення таких процедур, як прогнозування майбутньої поведінки об”єкта, а на цій основі – управління ним.

Негативні Фактори Впливу На Людину

Екологія поєднує генетику і сучасну еволюційну теорію, відносячи їх до реального природного процесу. В результаті сучасна екологія відображає природу як складну цілісність, пізнання якої потребує як аналітичної, так і синтетичної методології. Наприклад, адекватне уявлення про біосферу, як глобальну екосистему, неможливо сформувати, не аналізуючи кожен рівень. А зрозуміти суттєві особливості певного її рівня важко, якщо не розкрити закони біосфери як цілого.

Екологодемографічний Стан Людства

Вивчення процесу суспільного виробництва з навколишнім середовищем вимагає не лише інженерних методів, але й екологічних, що призвело до розвитку нового наукового напрямку на стику технічних, природничих та соціальних наук, що називається інженерною екологією. Прикладна екологія як наука базується перш за все на різних галузях біології фізіології, генетики, біофізики, але вона також пов’язана з іншими природничими науками – фізикою, хімією, геологією, географією, математикою. Прикладна екологія, крім того, не може бути відділена від моралі, права, економіки, оскільки лише в союзі з ними можна докорінно змінити ставлення людини до природи. У деяких випадках до екології відносять суміжні прикладні та напівприкладні галузі знань, головним чином пов’язані з енварон­ментологією — комплексною дисципліною про довкілля людини, головним чином природне, про його якість та його охорону.

На рівні ієрархічної спільноти біосистем питання саморегуляції докладно проаналізував у 1961 p. І. Нарешті, природним був синтез екологічного та еволюційного напряму в біології, чому особливо сприяли праці Ч. Якщо поставити питання про ставлення до природного середовища (а не до світу взагалі), ми потрапимо в сферу екології.